RTG ทุนการศึกษา

Posted on

ทุนฟรี ไม่มีข้อผูกมัด ไม่ต้องจ่ายคืน! ทำไมต้องมาเรียนที่ AIT? ทุนฟรี! ไม่มีข้อผูกมัด! ไม่ต้องจ่ายคืน! โอกาสดีสำหรับคนไทยที่อยากต่อโทและเอกหลักสูตรอินเตอร์ อินเตอร์จริงๆ ไม่ใช่แค่หลักสูตร (หลากหลายชาติ วัฒนธรรมฯ) [ninja_form id=2]

RTG Fellowships 2017

Posted on

AIT ได้รับการจัดลำดับเป็น ขยายเวลาปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในด้านการศึกษาและงานวิจัย โดยจัดลำดับจาก สาขาการจัดการธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ICT และการจัดการสิ่งแวดล้อม AIT ยังเป็นสถาบันชั้นนำติด Top อันดับที่ 3 ใน ปี 2559 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำานักวิทยาการการจัดการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็น THAILAND 4.0 รัฐบาลไทยได้เล็ง เห็นถึงความสำคัญในการสร้างวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ และเป็นกำาลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศไทยในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไปในอนาคต รายละเอียดทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท • ทุนอุดหนุน 100% (848,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอด 4 ภาคการศึกษาสําหรับการเรียนสาขาใดก็ได้ […]