คุณได้เข้าสู่ ทุนการศึกษา RTG: ความฝันของคุณจะเป็นจริงเพียงแค่คลิ๊ก

 คุณกำลังตามหาโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือไม่? คุณกำลังมองหาทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อของคุณหรือไม่?

ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย RTG และ AIT คือโอกาสที่ดีที่สุดของคุณ!

 สนใจ กรอกข้อมูลเลย แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไป

[mc4wp_form id=”291″]

นี่คือเหตุผล ด้วยทุนอุดหนุนการศึกษา RTG ที่ AIT คุณสามารถพัฒนาตนเองเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้

(1) ทำไม รัฐบาลไทยจึงพร้อมจะมอบ ”ทุนอุดหนุนการศึกษา (RTG Fellowship)” ให้แก่นักศึกษาไทย โดยไม่มีข้อผูกพัน?

ประเทศไทยได้พัฒนาเป็นประเทศรายได้ปานกลางตั้งแต่ทศวรรษ 1980 แต่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถก้าวพ้นสู่ประเทศรายได้สูงเช่นประเทศสิงคโปร์ เกาหลี และไต้หวันเป็นต้น ทั้งๆที่ ประเทศเหล่านี้ก็เริ่มต้นพัฒนามาพร้อมๆกับประเทศไทย สาเหตุหนึ่ง คือ การขาดมวลวิกฤติบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนั้น รัฐบาลไทยจึงเห็นความจำเป็นในการสนับสนุนให้ผู้จบปริญญาตรีที่มีศักยภาพทุกคน ได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโทและเอก ที่มีระบบการเรียนการสอนในระดับสากล ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สถาบันเอไอที) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปี 2502ระบบการศึกษาของสถาบันเอไอทีใน 58 ปีที่ผ่านมา ได้เน้นการฝึกฝนให้นักศึกษาทำงานวิจัย เพื่อให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในอนาคต สามารถติดตามเทคโนโลยีโดยไม่ตกสมัย เสริมสร้างโอกาสแก่ประเทศไทยในการผลิตนวัตกรรม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในการนำพาประเทศไปสู่ยุค “Thailand 4.0” และหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปได้ในที่สุด

(2) ในยุค ”ประเทศไทย 4.0” คุณพร้อมจะเป็น ”พลเมืองไทย 4.0” หรือไม่?

ในขณะนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของโมเดลนี้ คือ การสร้าง ประชากรไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0) หมายความว่า ประชากรไทยทุกคนตัองได้รับโอกาสในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพของตนเอง เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

สถาบันเอไอที จึงขอเชิญ ผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว เข้ารับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลไทย (RTG Fellowships) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เอก เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น ประชากรไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0)

 

(3) ในยุคโลกาภิวัตน์ คุณพร้อมจะก้าวสู่การเป็น ”พลเมืองโลก” หรือยัง?

ในโลกทุกวันนี้ ความท้าทายต่างๆที่มนุษย์ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของประชากรในเมือง และ ภัยธรรมชาติ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะในประเทศใดประเทศหนี่ง ประกอบด้วยปัจจุบันนี้ จำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานทั่วโลกมีมากกว่า 200 ล้านคน ดังนั้นประชาคมประเทศต่างๆในอนาคตจะมีความหลากหลาย ทั้งภาษาและวัฒนธรรม

ระบบการศึกษาของสถาบันเอไอที จึงเน้นการเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้เป็น ”พลเมืองพันธุ์ใหม่” ที่มีความสามารถในการเผชิญต่อความท้าทายระดับโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีพ เพื่อบัณฑิตที่จบจากเอไอที จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ และดำรงตนเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อโลก หรือที่เรียกว่า “พลเมืองโลก (Global Citizens) พลเมืองพันธุ์ใหม่นี้ จะต้องมีความพร้อมด้วย “ทักษะพลเมืองโลก 5 ประการ” คือ (1) สากลทัศนคติ (2) ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3) ความคิดสร้างสรรค์ (4) ความคิดที่มีคุณค่าทางอุตสาหกรรม และ (5) สมรรถนะในการบูรณาการสหวิชาการต่างๆ

 

 (4) มหาวิทยาลัยใดติดอันดับหนึ่งมากที่สุด  ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย?

ในการประเมินสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 3 ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ที่สถาบันเอไอที ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประเมินเป็นครั้งแรก โดยมีสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมจำนวน 28 แห่ง

ในการประเมินสาขาวิชา 36 สาขาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ สถาบันเอไอที เข้าร่วมได้เพียง 10 สาขาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนภายในสถาบันฯ ผลการประเมินซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2017 นี้ ปรากฏว่า สถาบันเอไอทีได้รับประเมิน เป็นอันดับ 1 ถึง 7 ใน 10 สาขาที่เข้าร่วม และมีสาขาวิชาที่ได้รับประเมินด้วยคะแนนเต็มจำนวน 5 สาขา นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคะแนนเต็มมากสาขาที่สุดในบรรดา 28 สถาบันฯ จึงนับเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลสูงสุดในการประเมินครั้งที่ 3 นี้ ดังรายละเอียดปรากฏในข่าวตามลิงค์ข้างล่างนี้. Click here for more information.

 

(5) คุณรู้ไหม บุคคลชั้นนำของเมืองไทยเหล่านี้ มีอะไรที่เหมือนกัน?

 

สิ่งที่เหมือนกันของบุคคลชั้นนำของเมืองไทยเหล่านี้ คือ ทุกคนเคยมีโอกาสเข้าศึกษาและได้รับปริญญาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)

 Testimonials from RTG Fellowship Students

 

เกี่ยวกับทุน RTG

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำานักวิทยาการการจัดการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็น THAILAND 4.0 รัฐบาลไทยได้เล็ง เห็นถึงความสำคัญในการสร้างวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ และเป็นกำาลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศไทยในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไปในอนาคต

 

รายละเอียดทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

• ทุนอุดหนุน 100% (848,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอด 4 ภาคการศึกษาสําหรับการเรียนสาขาใดก็ได้ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ 3.00 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*

• ทุนอุดหนุน 75% (636,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่าย จำนวน 3 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเป็นจำานวน 212,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่เหลือ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ 2.75 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*

• ทุนอุดหนุน 50% (424,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่าย จำานวน 2 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเป็นจำนวน 424,000 บาทสำาหรับภาคการศึกษาที่เหลือ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำ 2.75

(*) เป็นมหาวิทยาลัยที่ QS จัดอันดับให้อยู่ใน 1,000 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

รายละเอียดทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโท 3.50 และระดับปริญญาตรี 2.75 (เฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) และ 3.00 (สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ) โดยมีสิทธิรับทุนจำนวน 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 976,000 บาท

 

หมายเหตุ

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยครอบคลุม เฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไมร่วมค่าที่พักและค่าครองชีพ

2. การตัดสินใจคัดเลือกให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ของรัฐบาลไทยขั้นสุดท้ายเป็นอำานาจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1. มีสัญชาติไทย

2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามที่เอไอทีกำาหนด

3. จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

4. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อย่างน้อย 1 ปี

หากคุณสนใจ ลงชื่อเลย เราจะติดต่อคุณกลับไป!

 

AIT ได้รับการจัดลำดับเป็น
ขยายเวลาปิดรับสมัครจนถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในด้านการศึกษาและงานวิจัย โดยจัดลำดับจาก สาขาการจัดการธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ICT และการจัดการสิ่งแวดล้อม

AIT ยังเป็นสถาบันชั้นนำติด Top อันดับที่ 3 ใน ปี 2559 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำานักวิทยาการการจัดการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็น THAILAND 4.0 รัฐบาลไทยได้เล็ง เห็นถึงความสำคัญในการสร้างวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ และเป็นกำาลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศไทยในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไปในอนาคต

รายละเอียดทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

• ทุนอุดหนุน 100% (848,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอด 4 ภาคการศึกษาสําหรับการเรียนสาขาใดก็ได้ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ 3.00 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*

• ทุนอุดหนุน 75% (636,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่าย จำนวน 3 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเป็นจำานวน 212,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่เหลือ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ 2.75 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*

• ทุนอุดหนุน 50% (424,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่าย จำานวน 2 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเป็นจำนวน 424,000 บาทสำาหรับภาคการศึกษาที่เหลือ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำ 2.75

(*) เป็นมหาวิทยาลัยที่ QS จัดอันดับให้อยู่ใน 1,000 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

รายละเอียดทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโท 3.50 และระดับปริญญาตรี 2.75 (เฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) และ 3.00 (สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ) โดยมีสิทธิรับทุนจำนวน 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 976,000 บาท

หมายเหตุ

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยครอบคลุม เฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไมร่วมค่าที่พักและค่าครองชีพ

2. การตัดสินใจคัดเลือกให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ของรัฐบาลไทยขั้นสุดท้ายเป็นอำานาจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1. มีสัญชาติไทย

2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามที่เอไอทีกำาหนด

3. จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

4. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อย่างน้อย 1 ปี